Imatge home facultat
Convocat˛ries
Convocat˛ria Ref. 87/2016 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de NEUROIMMUNOLOGIA de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 87/2016 

 

Codi projecte SUMMA: PK612165

 

Nom del projecte o conveni:

SAF2013-44671-P Mecanismos celulares y moleculares del efecto neuroprotector y remielinizante del sildenafilo en la encefalomielitis autoinmune experimental

 

 

Objectiu

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en la col·laboració en l’estudi de la regulació pel GMP cíclic de la resposta inflamatòria de macròfags i micròglia en cultius primaris i organotípics dins el projecte:” SAF2013-44671-P Mecanismos celulares y moleculares del efecto neuroprotector y remielinizante del sildenafilo en la encefalomielitis autoinmune experimental”

 

 

Funcions específiques dins del projecte

 

  • Realitzar cultius primaris de macròfags derivats de medul·la òssia i cultius organotípics de cerebel de ratolí, seguint protocols establerts.
  • Donar suport amb les tècniques de FACS i immunofluorescència per la caracterització del fenotip inflamatori de macròfags i micròglia

 

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle formatiu de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent.

·       En cas d’estar en contacte amb animals vius, certificat de capacitació per a la realització de procediments amb animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent la docència, d’acord amb el que estableix l’ordre ECC/566/2015, de 20 de març, del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

·       Es valorarà Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·       Es valorarà experiència en tècniques cultius cel·lulars.

·       Nivell alt d’anglès

·       Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 


 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 4 mesos

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00H a les 13.30h  i divendres de 9.30h a 13.30h

·       Hores per setmana: 22h

Retribució

·  Retribució bruta anual:  14.541,12 €  i mensual de : 1.211,76 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 22 al 29 d’abril de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dra. Agustina Garcia

Laboratori de Neuroimmunologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra.Agustina García responsable del laboratori de Neuroimmunologia de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 2 de maig de 2016

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 d’abril de2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Agustina García

Resp. Laboratori de Neuroimmunologia

Read more...
 
Convocat˛ria REF. 42/2016 IBB PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC MITJÀ DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Genòmica Comparativa i Funcional de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :  

42/2016 IBB

Codi projecte SUMMA: GE260736

 

Nom del projecte o conveni:

GE260736: “RET.CAN.CACERES AGUILAR, MARIO”

 

 

Objectiu

 

 

·         Col·laborar amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de les inversions polimòrfiques al genoma humà.

 

Funcions específiques dins del projecte

 

 

·         Posar a punt eines moleculars per validar les inversions i genotipar-les en un gran número d’individus i donar suport en altres aspectes tècnics del funcionament del grup.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·         Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·         Es valorarà experiència en tècniques de biologia molecular.

·         Nivell alt d’anglès

·         Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 


 Durada i jornada

·         La durada del contracte serà de 4 mesos prorrogable 2 mesos més.

·         La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·         Hores per setmana: 37,5

Retribució

·  Retribució bruta anual:  27.767,28 €  i mensual de : 2.313,94 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 1 al 8 de març de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Mario Caceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Mario Cáceres Aguilar responsable del laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 9 de març de 2016

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de febrer de2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Mario Caceres

Resp. Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocat˛ria REF. 20-IBB-2016 PDF Print E-mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari – ref. 20-IBB-2016

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB.GENÒMICA COMPARATIVA I FUNCIONAL

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

BFU2013-42649-P: “La interpretación de la variación genómica desde la secuencia nucleotídica al fenotipo en Drosophila y Humanos”

Nom del projecte finançador:

PK612095

funcions dins del projecte

·   Estudiar les possibles conseqüències de les inversions a nivell funcional mitjançant l’anàlisis dels seus efectes sobre l’expressió de gens utilitzant tècniques de PCR.

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Amplia experiència en tècniques de genòmica, biologia molecular i genètica de poblacions.

·  Nivell alt d’anglès

Es valorarà:

·  Experiència prèvia en laboratori i treball en genòmica, biologia molecular i genètica de poblacions.

·  Número i nivell de publicacions.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 9 mesos prorrogables fins a la finalització del projecte

·  La jornada laboral serà complerta

·  Hores per setmana: 37,5 H

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 30.047,73 € bruts anuals

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 22 al 29 de febrer de 2016

·  Lloc de presentació:

Dr. Mario Cáceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. de Genòmica Comparativa i Funcional d’acord amb els criteris següents:

·  Experiència investigadora en l’àrea genòmica, biologia molecular i genètica de poblacions.

·  Currículum de la persona sol·licitant.

·  Benefici immediat en la carrera investigadora de la persona candidata, i en la recerca del departament.

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Mario Cáceres Aguilar, responsable del lab. De Genòmica Comparativa i Funcional de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 1 de març de 2016. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

19 de febrer de 2016

Nom: Mario Cáceres Aguilar

Signatura:

 

 

 

     

 

 
Convocat˛ria REF. 15-IBB-2016 PDF Print E-mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació – ref. 15-IBB-2016

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB. PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

Deciphering the role of a a-synuclein strains in prion-like synucleopathy induction and spreading

Nom del projecte finançador:

TV3-20144330

 

 

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)

·  Graduat en bioquímica

·  Es valorarà Màster en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

·   Experiència en tècniques de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina. Coneixements en expressió i purificació de proteïnes recombinants. Coneixments en la caracterització dels mecanisme d’agregació de proteïnes. Coneixements en la caracterització de estructura de proteïnes mitjançant microscòpia electrònica i cristal·lització per difracció de Rx. Experiència en cultius cel·lulars.

·   Nivell alt d’anglès

·  Capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de d’un any, amb possibilitat de pròrroga (punt 4 plec de clàusules)

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)     

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 12 al 18 de febrer de 2016                   

·  Lloc de presentació: Salvador Ventura Zamora, lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals, Institut de Biotecnologia i Biomedicina, Ed. MRB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules): tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

ÀMBITS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ

·  Departament/Institut/Centre de Recerca: Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Salvador Ventura Zamora, responsable del lab. De Plegament de Proteïnes i Malalaties Conformacionals de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució.

·  Termini i publicitat de la resolució:

La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública al taulell durant el mes de febrer.  La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública durant el mes de febrer al tauló de l’Institut. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han indicat al formulari de sol·licitud.

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PREDOCTORAL

·  Data d’incorporació prevista: 01 de març de 2016             

·  Retribució bruta anual: 14.535,55€                - Liquidació en 12 pagues (inclòs el prorrateig de pagues extres)

col·laboració en activitats docents

 

 

x

   x   NO                                                à HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

09 de febrer de 2015

Nom: Salvador Ventura Zamora

Signatura:

 

 

 

     

 

 
Convocat˛ria Ref. 10-IBB-2016 PDF Print E-mail

Departament:

IBB

 

Àrea de coneixement:

LAB. ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

INTERACTOMICA DISEÑO DE SONDAS E IMAGEN DE CARBOXIPEPTIDASAS. EN TRANSITO DE LA FUNCION A LA APLICABILIDAD BIO2013-44973-R

 

Nom del projecte finançador:

PK611965

funcions dins del projecte

 

·  Producció, anàlisi del plegament i caracterització estructural de proteïnes.

 

·  Estudis de proteòmica aplicats la identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors

·  Anàlisi de les dades resultants de l’estudi.

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Amplia experiència en cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica.

·  Nivell alt d’anglès.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

·  La jornada laboral serà completa.

·  Hores per setmana: 37,5 H

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 29.750,23€

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 5 al 10 de febrer de 2016

·  Lloc de presentació: Francesc Xavier Avilés Puigvert, lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia, Institut de Biotecnologia i Biomedicina, Ed. MRB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats.

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia d’acord amb els criteris següents:

·  Experiència investigadora en l’àrea  d’estructura de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica.

·  Currículum de la persona sol·licitant.

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Francesc Xavier Avilés Puigvert, responsable del lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 11 de febrer de 2016. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

4 de febrer de 2016

Nom: Francesc Xavier Avilés Puigvert

Signatura:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Beca Postdoctoral PDF Print E-mail

funded through the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie

Skłodowska-Curie grant agreement No 665919.

Postdoc Position in Genomics and Human Genetics

A postdoctoral fellowship is available to work on the “Functional impact of human

genome inversions in health and disease (Ref: HEALTH03)”, funded through

the European P-SPHERE project under the COFUND Marie Sklodowska-Curie

Actions of the Horizon 2020 programme. This project is the continuation of the ERC

Starting Grant INVFEST and aims to genotype most human inversions in a large

number of individuals well characterized at the phenotypic and disease level, and to

determine their effect by combining methods of different disciplines.

The successful candidate will form part of an interdisciplinary and dynamic research

team located at the Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) of the

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The IBB is a multidisciplinary

research institute located at the UAB, which has been selected Campus of

International Excellence in Biomedicine. It is located in Bellaterra, a small

residential town just 30 min away from the Barcelona center.

Candidate requirements:

We are seeking highly motivated and talented individuals with more than 2 years

of research experience after the PhD in areas related to genetics, genomics and

molecular biology. Previous research experience in high-throughput genomic

techniques, functional genomics and gene expression analysis will be highly

valued. Candidates should also have an excellent publication track record and be

able to work well in a team environment.

Conditions:

3-year work contract with a highly-competitive salary (36,100 € per year), a 3,000 €

single relocation payment, and additional research and mobility support provided by

the hosting group.

funded through the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie

Skłodowska-Curie grant agreement No 665919.

Postdoc Position in Genomics and Human Genetics

A postdoctoral fellowship is available to work on the “Functional impact of human

genome inversions in health and disease (Ref: HEALTH03)”, funded through

the European P-SPHERE project under the COFUND Marie Sklodowska-Curie

Actions of the Horizon 2020 programme. This project is the continuation of the ERC

Starting Grant INVFEST and aims to genotype most human inversions in a large

number of individuals well characterized at the phenotypic and disease level, and to

determine their effect by combining methods of different disciplines.

The successful candidate will form part of an interdisciplinary and dynamic research

team located at the Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) of the

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The IBB is a multidisciplinary

research institute located at the UAB, which has been selected Campus of

International Excellence in Biomedicine. It is located in Bellaterra, a small

residential town just 30 min away from the Barcelona center.

Candidate requirements:

We are seeking highly motivated and talented individuals with more than 2 years

of research experience after the PhD in areas related to genetics, genomics and

molecular biology. Previous research experience in high-throughput genomic

techniques, functional genomics and gene expression analysis will be highly

valued. Candidates should also have an excellent publication track record and be

able to work well in a team environment.

Conditions:

3-year work contract with a highly-competitive salary (36,100 € per year), a 3,000 €

single relocation payment, and additional research and mobility support provided by

the hosting group.

Application:

Applications should be submitted through the P-SPERE project webpage:

http://eformularis.uab.cat/en/web/p-sphere/p-sphere-application

Please contact Mario Cáceres ( This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) for additional information on

the project and inquiries about the suitability for the position.

Application deadline:

February 2nd 2016, 17:00 pm (Spanish time).

Additional information:

P-SPERE project webpage: http://www.uab.cat/psphere/

 

Comparative and Functional Genomics group: http://grupsderecerca.uab.cat/cacereslab/

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 15 of 32
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŔs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Aut˛noma de Barcelona - Tots els drets reservats