Imatge home facultat
ConvocatÚries
ConvocatÚria Ref. 250/2015 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Nanobiotecnologia de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :   250/2015

 

Codi projecte SUMMA: PK612138

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-41019-P INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS PROTEICAS PARA LA ENTREGA DIRIGIDA DE PROTEINAS TERAPEUTICAS Y DE ACIDOS NUCLEICOS

 

Objectiu

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de las nanopartícules proteiques para la entrega dirigida de proteïnes terapèutica y d’ àcids nucleics dins el projecte:” BIO2013-41019--Ingeniería de nanopartículas proteicas para la entrega dirigida de proteinas terapeuticas y de acidos nucleicos”.

 

Funcions específiques dins del projecte

 

·       Participar en la generació de proteïnes quimèriques autoensamblables i funcionals per a ser produïdes a E. coli.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Tècnic/a de Grau Superior / FPII / Batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

·       Nivell alt d’anglès

·        Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca. Especialment

en el clonatge molecular de gens i producció de proteïnes.

 

 

 

 

 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 1 mes prorrogable fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·       Hores per setmana: 37,5

·        

Retribució

·  Retribució bruta anual:  24.540,60 €  i mensual de : 2.045,05 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 24 al 31 de juliol de 2015.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Antonio Villaverde

Laboratori de Nanobiotecnologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Antoni Villaverde, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 31 d’agost de 2015

 

 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de juliol 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Antonio Villaverde

Resp. Lab. Nanobiotecnologia

 
ConvocatÚria Ref. 219/2015 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC MITJÀ DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Genòmica Comparativa i Funcional de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :   219/2015

 

Codi projecte SUMMA: EA165651

 

Nom del projecte o conveni:

INVFEST.ERC-2009-STG-20081210: “Evolutionary and functional analysis of polymorphic inversions in the human genome”.

 

 

Objectiu

 

 

·       La col·laboració tècnica en l’Estudi de les inversions polimòrfiques al genoma humà dins del projecte finançat per una ERC Starting Grant “INVFEST.ERC-2009-STG-20081210: Evolutionary and functional analysis of polymorphic inversions in the human genome”.

 

 

Funcions específiques dins del projecte

 

 

·       Posar a punt eines moleculars per validar les inversions i genotipar-les en un gran número d’individus i donar suport en altres aspectes tècnics del funcionament del grup.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·       Es valorarà experiència en tècniques de biologia molecular.

·       Nivell alt d’anglès

·       Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 2 mesos.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·       Hores per setmana: 37,5

Retribució

·  Retribució bruta anual:  27.767,28 €  i mensual de : 2.313,94 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 15 al 22 de juliol de 2015.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Mario Caceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Mario Cáceres Aguilar, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 23 de juliol de 2015

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de juliol de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Mario Cáceres Aguilar

Resp. Lab. Genòmica Comparativa i Funcional

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocatoria PIF Ref. 43-IBB-2015 PDF Print E-mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació – Ref: 43-IBB-2015

 

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

Biologia Molecular

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

Análisis de los mecanismos de virulencia y patogenicidad en micoplasmas: diseño de vacunas contra algunas especies de interés clínico. BIO2013-48704-R

 

Nom del projecte finançador:

GE260302

 

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de máster en Biologia, Bioquímica o Biotecnologia

·  Estar matriculat en els estudis de doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

 

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de d’un any, amb possibilitat de pròrroga (punt 4 plec de clàusules)

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)     

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 9 al 16 de juliol de 2015                   Lloc de presentació: Secretaria IBB

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules):

 

ÀMBITS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ

·  Departament/Institut/Centre de Recerca: .Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució:

·  Termini i publicitat de la resolució: 21 de juliol de 2015

La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública al taulell durant el mes d’abril de 2015. La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública durant el mes d’abril al tauló del departament/institut/centre de recerca. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han indicat al formulari de sol·licitud.

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PREDOCTORAL

·  Data d’incorporació prevista: 1 de setembre de 2015               

·  Retribució bruta anual: 14.391,64 €                - Liquidació en 12 pagues (inclòs el prorrateig de pagues extres)

col·laboració en activitats docents

X

 

 

 

   NO                                                SÍ à HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra, 8 de juliol de 2015

Nom: Enrique Querol

Signatura:

 

 

 

Read more...
 
Convocatoria Ref. 201/2015 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 201/2015

 

Codi projecte SUMMA: PK610957

 

Nom del projecte o conveni:

AGL2012-33877: “Desarrollo de Nanoliposomas como Vehículos de Immunoestimulantes/Vacunas en Especies de Interés para la Acuicultura”

 

OBJECTIU:

 

 

·       La intervenció tècnicooperativa especialitzada en el  desenvolupament de nanoliposomes com a vehicles d’immunoestimulants/vacunes en especies d’interés per l’aqüicultura dins el projecte:” AGL2012-33877: “Desarrollo de Nanoliposomas como Vehículos de Immunoestimulantes/Vacunas en Especies de Interés para la Acuicultura”.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

 

·       Tasques de suport per la realització els assajos in vivo de tractament d’adults i larves amb els nanoliposomes desenvolupats  i l’análisi d’expressió gènica per QPCR de les mostres d’aquests assajos. Específicament s’encarregarà de donar suport en la realització d’assajos in vivo, dels mostrejos i enmagatzemament de les mostres, de l’aillament de RNA i de l’análisis d’expressió per QPCR dels gens d’interés seleccionats.


 

requisits per participar -HI

 

·       Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en: Caracterització de les propietats de biomolècules en medis fisiològics.

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00 a les 13:30 hores i de 15:00 a les 17:00 hores i divendres de 09:00 a 13:00 hores

·       Hores per setmana: 30 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  19.632,48 €  i mensual de : 1.636,04 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 26 de juny al 3 de juliol de 2015

·  Lloc de presentació:  Dra. Nerea Roher Armentia

                             Lab. Immunologia Evolutiva

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Nerea Roher, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 29 de juny de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de juny de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Nerea Roher

 

Resp. Lab. Immunologia Evolutiva

 
ConvocatÚria Ref. 117/2015 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC MITJÀ DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC DEL PROJECTE CF612402 AMB DESTINACIÓ al servei de genòmica i bioinformàtica DE LA FACULTAT DE MEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 117/2015

Codi projecte SUMMA: CF612402

Nom del projecte o conveni:

Servei cientificotècnic de Genòmica i Bioinformàtica de la UAB

OBJECTIU

·       Donar suport, especialment a la Unitat de Bioinformàtica, en la promoció, difusió, ampliació i millora dels serveis del Servei cientificotècnic de Genòmica i Bioinformàtica de la UAB

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

·       Realització d’una anàlisi de l’entorn: Millorar la cartera de serveis de la Unitat de Bioinformàtica. Elaborar un base de dades dels grups de recerca a Catalunya i Espanya que requereixen d’anàlisi bioinformàtica i contactar amb els investigadors per tal d’oferir-els-hi serveis a mida

·       Cerca de necessitats de formació en bioinformàtica: elaboració d’un catàleg de cursos de formació. Inclou l’elaboració d’una base de dades d’experts que puguin impartir els cursos oferts i el contacte amb aquests.

·       Donar suport en la preparació dels cursos: actualització i manteniment de les pàgines web dels cursos, elaboració del material de suport, avaluació del servei, promoció i difusió dels cursos, cerca i contacte amb els estudiants.

·       Participació en la gestió dels clients de l’SGB. Inclou la resposta a les peticions, realització d’ofertes i contacte directe amb els clients.

·       Participació en altres tasques de promoció i difusió dels serveis oferts per l’SGB.

 

requisits per participar -HI

·       Títol de grau en Biologia, Genètica, Bioinformàtica o equivalent.

·       Coneixements de l’idioma anglès a nivell de Proficiency o equivalent.

·       Capacitat comunicativa a nivell oral i escrit en castellà i en anglès.

·       Coneixements de les àrees del servei, especialment la bioinformàtica aplicada a la genòmica.

·       Experiència demostrable en la gestió de bases de dades, coneixement d’un llenguatge de programació i/o pàgines web.

·       Capacitat organitzativa i de treball, persona emprenedora i amb capacitat de treball en equip.

·       Es valorarà el coneixements de la Norma ISO 9001:2008.

·       Es valorarà l’experiència en l’organització d’esdeveniments i cursos.

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 3 mesos prorrogable a 6.

·       La jornada laboral es distribuirà de dimarts i dijous de 9h a 14h

·       Hores per setmana: 10h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 7.404,60€ i mensual de : 617,05€

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 8 a 15 d’abril de 2015.

·  Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina, ed. MRB, Universitat Autònoma de Barcelona.

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: correu electrònic

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 16 d’abril de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de març de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Nom: Antonio Barbadilla

 

Càrrec: IP del projecte

 
Beca PIF ref. 21-IBB-29015 PDF Print E-mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació – ref. 21-IBB-2015

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

Biologia Molecular

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

Análisis de los mecanismos de virulencia y patogenicidad en micoplasmas: diseño de vacunas contra algunas especies de interés clínico. BIO2013-48704-R

 

Nom del projecte finançador:

GE260302

 

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de máster en Biologia, Bioquímica o Biotecnologia

·  Estar matriculat en els estudis de doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

 

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de d’un any, amb possibilitat de pròrroga (punt 4 plec de clàusules)

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)     

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: 2 al 10 d’abril de 2015                   Lloc de presentació: Secretaria IBB

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules):

 

ÀMBITS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ

·  Departament/Institut/Centre de Recerca: .Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

·  Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució:

·  Termini i publicitat de la resolució: 13 d’abril de 2015

La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública al taulell durant el mes d’abril de 2015. La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública durant el mes d’abril al tauló del departament/institut/centre de recerca. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han indicat al formulari de sol·licitud.

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PREDOCTORAL

·  Data d’incorporació prevista:16 d’abril de 2015               

·  Retribució bruta anual: 14.391,64 €                - Liquidació en 12 pagues (inclòs el prorrateig de pagues extres)

col·laboració en activitats docents

X

 

   NO                                                SÍ à HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

26. de març de 2015

Nom: Enrique Querol

Signatura:

 

 

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Results 1 - 15 of 19
  Recent events:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŤs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat AutÚnoma de Barcelona - Tots els drets reservats