Imatge home facultat
Convocat˛ries
Convocat˛ria REF. 133/2016 IBB PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’IMMUNOLOGIA EVOLUTIVA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 133/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK613738

 

Nom del projecte o conveni:

AGL2015-65129-R “Desarrollo de sistemas específicos de nanodelivery para especies de interés acuícola: delivery mediante nanoliposomas y mediante nanoparticulas proteicas”

 

OBJECTIU:

 

 

·          La intervenció tècnico operativa especialitzada en el desenvolupament de nanopartícules proteiques com a antígens per desenvolupar vacunes en especies d’interés per l’aqüicultura dins el projecte:” AGL2015-65129-R: “DESARROLLO DE SISTEMAS ESPECIFICOS DE NANODELIVERY PARA ESPECIES DE INTERES ACUICOLA: DELIVERY MEDIANTE NANOLIPOSOMAS Y MEDIANTE NANOPARTICULAS PROTEICAS”.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

 

·          Tasques de suport per la realització dels assajos de producció recombinant i purificació de 4 antígens virals diferents representants de 4 malalties d’especial rellevància en acuicultura. Específicament s’encarregarà de donar suport en la realització dels assajos de caracterització in vitro dels antígens virals expressats com a proteïnes nanoestructurades (microscopía electrónica, confocal, toxicitat, citometria...), de l’aillament d’RNA seguint protocols establerts i de donar suport en l’análisis d’expressió per QPCR dels gens marcadors seleccionats.

     

 

Requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·          Es valorarà experiència en: Caracterització de les propietats de biomolècules en medis fisiològics.

 

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de 4 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres de 9h a 14 i de 15h a 17:30h.

Hores per setmana: 37,5 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  24.786,00 €  i mensual de : 2.065,50 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 27 de maig al 3 de juny de 2016

·  Lloc de presentació:  Dra. Nerea Roher Armentia

                             Lab. Immunologia Evolutiva

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Nerea Roher, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 6 de juny de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 26 de maig de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Nerea Roher

 

Resp. Lab. Immunologia Evolutiva

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocat˛ria REF. 123/2016 IBB PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ESTRUCTURA DE PROTEÏNES DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 123/2016

 

Codi projecte SUMMA:

PK613760

 

NOM DEL PROJECTE O CONVENI:

 

 

BFU2015- 66417-P: “CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MODIFICACIÓN POR SUMO EN PROCESOS DE REPARACIÓN DE DNA”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnico operativa especialitzada en mètodes de biología molecular i purificació de proteïnes dins el projecte: BFU2015- 66417-P: “CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MODIFICACIÓN POR SUMO EN PROCESOS DE REPARACIÓN DE DNA”.

 

 

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DINS DEL PROJECTE

 

 

·   Participar en el desenvolupament del projecte amb la purificació i cristal·lització de diferents complexes proteics implicats en modificacions post-traduccionals de proteïnes, seguint criteris establerts.

 

     

 

REQUISITS PER PARTICIPAR -HI

·         Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·         Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·         Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

 

 

DURADA I JORNADA

·         La durada del contracte serà de 4 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·         La jornada laboral es distribuirà dilluns i dimarts de 09:00h a 13:30h i de dimecres a divendres de 09:00h a 13:00h.

Hores per setmana: 21 H

RETRIBUCIÓ

·         Retribució bruta anual:  13.880,16 €  i mensual de : 1.156,68 €

         (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

TERMINI I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

·   Període de presentació: del 26 de Maig a l’2 de Juny de 2016

·   Lloc de presentació:  Dr. David Reverter

                             Lab. Estructura de Proteïnes

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)                      

·   Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

·   El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·   La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

 

RESOLUCIÓ

·  Òrgan competent per a la resolució: : Dr. David Reverter, Institut de Biotecnologia i Biomedicina Data prevista de resolució: 3 de Juny de 2016.


 

DATA DE PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de Maig de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. David Reverter

 

Resp. Lab. Estructura de Proteïnes

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 
Convocat˛ria Ref. 87/2016 PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de NEUROIMMUNOLOGIA de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 87/2016 

 

Codi projecte SUMMA: PK612165

 

Nom del projecte o conveni:

SAF2013-44671-P Mecanismos celulares y moleculares del efecto neuroprotector y remielinizante del sildenafilo en la encefalomielitis autoinmune experimental

 

 

Objectiu

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en la col·laboració en l’estudi de la regulació pel GMP cíclic de la resposta inflamatòria de macròfags i micròglia en cultius primaris i organotípics dins el projecte:” SAF2013-44671-P Mecanismos celulares y moleculares del efecto neuroprotector y remielinizante del sildenafilo en la encefalomielitis autoinmune experimental”

 

 

Funcions específiques dins del projecte

 

  • Realitzar cultius primaris de macròfags derivats de medul·la òssia i cultius organotípics de cerebel de ratolí, seguint protocols establerts.
  • Donar suport amb les tècniques de FACS i immunofluorescència per la caracterització del fenotip inflamatori de macròfags i micròglia

 

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle formatiu de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent.

·       En cas d’estar en contacte amb animals vius, certificat de capacitació per a la realització de procediments amb animals utilitzats, criats o subministrats amb fins d’experimentació i altres fins científics, incloent la docència, d’acord amb el que estableix l’ordre ECC/566/2015, de 20 de març, del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

·       Es valorarà Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·       Es valorarà experiència en tècniques cultius cel·lulars.

·       Nivell alt d’anglès

·       Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 


 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 4 mesos

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00H a les 13.30h  i divendres de 9.30h a 13.30h

·       Hores per setmana: 22h

Retribució

·  Retribució bruta anual:  14.541,12 €  i mensual de : 1.211,76 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 22 al 29 d’abril de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dra. Agustina Garcia

Laboratori de Neuroimmunologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra.Agustina García responsable del laboratori de Neuroimmunologia de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 2 de maig de 2016

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 d’abril de2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Agustina García

Resp. Laboratori de Neuroimmunologia

Read more...
 
Convocat˛ria REF. 42/2016 IBB PDF Print E-mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC MITJÀ DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Genòmica Comparativa i Funcional de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :  

42/2016 IBB

Codi projecte SUMMA: GE260736

 

Nom del projecte o conveni:

GE260736: “RET.CAN.CACERES AGUILAR, MARIO”

 

 

Objectiu

 

 

·         Col·laborar amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de les inversions polimòrfiques al genoma humà.

 

Funcions específiques dins del projecte

 

 

·         Posar a punt eines moleculars per validar les inversions i genotipar-les en un gran número d’individus i donar suport en altres aspectes tècnics del funcionament del grup.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·         Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·         Es valorarà experiència en tècniques de biologia molecular.

·         Nivell alt d’anglès

·         Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 


 Durada i jornada

·         La durada del contracte serà de 4 mesos prorrogable 2 mesos més.

·         La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·         Hores per setmana: 37,5

Retribució

·  Retribució bruta anual:  27.767,28 €  i mensual de : 2.313,94 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 1 al 8 de març de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Mario Caceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Mario Cáceres Aguilar responsable del laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 9 de març de 2016

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 29 de febrer de2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Mario Caceres

Resp. Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocat˛ria REF. 20-IBB-2016 PDF Print E-mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari – ref. 20-IBB-2016

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB.GENÒMICA COMPARATIVA I FUNCIONAL

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

BFU2013-42649-P: “La interpretación de la variación genómica desde la secuencia nucleotídica al fenotipo en Drosophila y Humanos”

Nom del projecte finançador:

PK612095

funcions dins del projecte

·   Estudiar les possibles conseqüències de les inversions a nivell funcional mitjançant l’anàlisis dels seus efectes sobre l’expressió de gens utilitzant tècniques de PCR.

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Amplia experiència en tècniques de genòmica, biologia molecular i genètica de poblacions.

·  Nivell alt d’anglès

Es valorarà:

·  Experiència prèvia en laboratori i treball en genòmica, biologia molecular i genètica de poblacions.

·  Número i nivell de publicacions.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 9 mesos prorrogables fins a la finalització del projecte

·  La jornada laboral serà complerta

·  Hores per setmana: 37,5 H

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 30.047,73 € bruts anuals

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 22 al 29 de febrer de 2016

·  Lloc de presentació:

Dr. Mario Cáceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. de Genòmica Comparativa i Funcional d’acord amb els criteris següents:

·  Experiència investigadora en l’àrea genòmica, biologia molecular i genètica de poblacions.

·  Currículum de la persona sol·licitant.

·  Benefici immediat en la carrera investigadora de la persona candidata, i en la recerca del departament.

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Mario Cáceres Aguilar, responsable del lab. De Genòmica Comparativa i Funcional de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 1 de març de 2016. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

19 de febrer de 2016

Nom: Mario Cáceres Aguilar

Signatura:

 

 

 

     

 

 
Convocat˛ria REF. 15-IBB-2016 PDF Print E-mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació – ref. 15-IBB-2016

Departament:

IBB

Àrea de coneixement:

LAB. PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

Deciphering the role of a a-synuclein strains in prion-like synucleopathy induction and spreading

Nom del projecte finançador:

TV3-20144330

 

 

REQUISITS ESPECÍFICS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS (punt 2 plec de clàusules)

·  Graduat en bioquímica

·  Es valorarà Màster en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

·   Experiència en tècniques de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina. Coneixements en expressió i purificació de proteïnes recombinants. Coneixments en la caracterització dels mecanisme d’agregació de proteïnes. Coneixements en la caracterització de estructura de proteïnes mitjançant microscòpia electrònica i cristal·lització per difracció de Rx. Experiència en cultius cel·lulars.

·   Nivell alt d’anglès

·  Capacitat de treball en equip i habilitats comunicatives.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de d’un any, amb possibilitat de pròrroga (punt 4 plec de clàusules)

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)     

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 12 al 18 de febrer de 2016                   

·  Lloc de presentació: Salvador Ventura Zamora, lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals, Institut de Biotecnologia i Biomedicina, Ed. MRB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 5.3 plec de clàusules): tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

ÀMBITS COMPETENTS PER A LA GESTIÓ

·  Departament/Institut/Centre de Recerca: Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Salvador Ventura Zamora, responsable del lab. De Plegament de Proteïnes i Malalaties Conformacionals de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució.

·  Termini i publicitat de la resolució:

La resolució que aprova la relació provisional de les persones seleccionades i les de la llista d’espera es farà pública al taulell durant el mes de febrer.  La relació definitiva de persones candidates seleccionades i de la llista d’espera es farà pública durant el mes de febrer al tauló de l’Institut. Les persones seleccionades rebran una comunicació a l’adreça electrònica que han indicat al formulari de sol·licitud.

 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PREDOCTORAL

·  Data d’incorporació prevista: 01 de març de 2016             

·  Retribució bruta anual: 14.535,55€                - Liquidació en 12 pagues (inclòs el prorrateig de pagues extres)

col·laboració en activitats docents

 

 

x

   x   NO                                                à HORES: ................................ (punt 13 plec de clàusules)

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

09 de febrer de 2015

Nom: Salvador Ventura Zamora

Signatura:

 

 

 

     

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 1 - 15 of 34
  Recent events:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del VallŔs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Aut˛noma de Barcelona - Tots els drets reservats