Intranet
Imatge home facultat
Convocatòries
Convocatòria Ref. 371/2016 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 371/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK612135

 

Nom del projecte o conveni:

BFU2013-44763-P: “Descubrimiento, caracterización y diseño de nuevos amiloides funcionales auto-replicativos”

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en la investigació del descobriment, caracterització i disseny de nous amiloides funcionals auto-replicatius dins el projecte BFU2013-44763-P.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·          Participar en la purificació i caracterització funcional i estructural de proteïnes amb propietats prion-like, seguint criteris establerts.

     

 

requisits per participar -HI

 

·          Es valorarà significativament el haver realitzar una llicenciatura en l’àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia internacional en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·          Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

 

DURADA I JORNADA

·          La durada del contracte serà de  3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 10:00h a les 12:00h, divendres de les 11:00 a les 12:00 hores

·          Hores per setmana: 9 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  5.948,64 €  i mensual de : 495,72 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 10 al 16 de gener de 2017

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 17 de gener de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de gener de 2017

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

 

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.              SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ A CONVOCATÒRIES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

 

Nº CONVOCATÒRIA

 

LABORATORI

 

DATA CONVOCATÒRIA

 

 

 

 

Dades Personals

Cognoms

 

Nom

 

 

 

NIF o PASSAPORT

NACIONALITAT

 

 

Adreça

 

 

Població

 

Codi postal

 

Província

 

Telèfon

 

 

 

 

Data de naixement

Municipi

 

Província

 

Pais

 

 

 

 

Titulació

 

 

               

ue s’adjunta amb la sol·licitud

 

Documentació que s’adjunta amb la sol·licitud

    

a sol·l        DNI/NIE/Passaport

  Currículum Vitae

  Fotocòpia del títol

  Una fotografia

  Altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum:

 

Les dades personals facilitades per les persones candidates seran incorporades a un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar el procés selectiu. Aquestes dades són imprescindibles per poder assegurar la participació dels candidats en el procés. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les persones interessades tenen dret a exercir, davant la Secretaria General de la UAB, els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició respecte a les dades.

 

 

 SOL·LICITO ser admès en aquesta convocatòria i DECLARO que són certes les dades que s’hi consignen i que compleixo les condicions exigides per a treballar en una Administració pública i les previstes en les corresponents bases específiques.

 

(Signatura)

 

 

 

 

Localitat i data, _________________________________________________________________________________________

 

 
Convocatòria Ref. 127-IBB-2016 PDF Imprimir E-Mail

convocatòria per a la contractació de personal INVESTIGADOR ORDINARI – ref. 127-IBB-2016

 

Departament:

INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

 

Àrea de coneixement:

PLATAFORMA DE PRODUCIÓ DE PROTEINES

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

PK (BIO2016-76063-R)

Nom del projecte finançador:

CF180814

funcions dins del projecte

·   Dissenyar, planificar i executar la producció i purificació de proteïnes recombinants

·   Registrar totes les activitats i emetre informes dels projectes seguint els requisists establerts per un Sistema de Gestió de Qualitat certificat ISO:9001.

·   Controlar i fer còpies de seguretat de les dades experimentals i dels documents relacionats amb les activitats relacionades amb la producció de proteïnes recombinants

requisits per a poder participar

·     Doctor en Biologia (Especialitat de Biotecnologia) o en Bioquímica i Biologia Molecular

·     Amplia experiència en tècniques de biologia molecular, bioquímica, cultius cel·lulars, vectors virals en l’àmbit de la producció de proteïnes recombinants en diferents sistemes d’expressió (procariotes i eucariotes). També en aproximacions de nanotecnologia de proteïnes

·     Experiència de més de cinc anys en l’ús de sistemes de purificació de proteïnes recombinants basats en equipament ÄKTA de GE Healthcare

·     Experiència demostrada en la implantació i seguiment d’un Sistema de Gestió de Qualitat i amplis coneixements de la certificació ISO:9901

·     Nivell alt d’anglès

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte inicial serà d’un any, amb possibilitat de pròrroga fins a final del projecte.

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 30.047,73€

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: Del 9 al 13 de gener de 2017

Lloc de presentació: Dra Neus Ferrer, PPP, Institut de Biotecnologia i Biomedicina, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 11 plec de clàusules):

criteris d’avaluació

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Neus Ferrer, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 16 de gener de 2017

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

19 de Desembre de 2016

Nom: Neus Ferrer

Signatura:

 
Convocatòria Ref. 290/2016 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC                    AMB DESTINACIÓ A L’ Institut de Biotecnologia i de Biomedicina DE LA UAB

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 290/2016

 

Codi projecte SUMMA:

·       Nom del projecte o conveni: Presentació d'autoantígens lipídics en els illots pancreàtics. Paper en el desenvolupament de la diabetis de tipus 1.

OBJECTIU

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en el projecte “Presentació d'autoantígens lipídics en els illots pancreàtics. Paper en el desenvolupament de la diabetis de tipus 1.”

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte (*)

·     Donar suport en el clonaje y transfección de las subunidades catalíticas del proteasoma.

·     Donar suport en la purificación del proteasoma 20S con diferentes subunidades catalíticas.

·     Donar suport en les digestiones in vitro de autoantígenos con proteasomas 20S purificados.

·     Donar suport en la caracterización de los repertorios peptídicos asociados a HLA-I en células con diferentes proteasomas.

requisits per participar -HI

·  Estar en possessió d’un grau o llicenciatura en biologia, bioquímica o bioanàlisis

·  Formació i recerca bàsica en : Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia.

Es valorarà experiència en: purificació de proteasoma, digestions in vitro amb proteasoma 20S, cultius cel·lulars, RT-PCR i anàlisi de pèptids per espectrometria de masses.

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 12 mesos.

La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 9:00 a les 14:00 hores i divendres de les 19:00 a les 13:00 hores

·       Hores per setmana: 24h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual: 15.863,04 € i mensual de :      1.321,92 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·      Període de presentació: del 13 al 19 d’octubre de 2016

·     Lloc de presentació: Dra. Dolores Jaraquemada

                             Lab. Immunologia Cel·lular

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                                  Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud):  DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 PROCÉS DE SELECCIÓ

·     El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·     La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant: una resolució exposada en el tauler d’anuncis del Departament i per correu electrònic.

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Dolores Jaraquemada, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució:   20 d’octubre de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),  10 d’octube  de 2016

 

Signatura:

 

Nom: Dra. Dolores Jaraquemada

Resp. Lab. Immunologia Cel·lular

 

(*)  Per qualsevol dubte, podeu consultar a la intranet el “Manual de contractació de personal temporal per a projectes i convenis d’investigació de la UAB”.

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 
Convocatòria Ref. 228/2016 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC SUPERIOR DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA  DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                 


  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 228/2016

 

Codi projecte SUMMA: GE260024

Nom del projecte o conveni:

 

INTERACTOMICA, DISEÑO DE SONDAS E IMAGEN DE CARBOXIPEPTIDASAS. EN TRANSITO DE LA FUNCION A LA APLICABILIDAD BIO2013-44973-R

 

OBJECTIU:

-             La intervenció tècnica en l’identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors, i al seu desenvolupa-ment biotecnològic.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

·        Realització de tasques de proteòmica, interactòmica, anàlisi de dades i de nanotecnologia (marcatge fluorescent, alliberament controlat ...).

 

Requisits per participar -hi

·        Títol de grau de 240 crèdits ECTS o títol de màster o equivalent.

·        Coneixements de: Química, Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia, així com de Nanotecnologia.

·        Es valorarà experiència en metodologies de marcatge i anàlisi fluorescent, en “nanodots” i/o nanopartícules, així com en nanolliurament (“nanodelivery”), i coneixement específic de l’àmbit d’estudi del projecte en el qual s’inscriu aquest contracte.   També es reconeixerà coneixements i experiència en mètodes fluorescents dirigits a Imatge biològica, en FLIM, i en espectrometria de masses (ESI, i MALDI).

·        Es valorarà significativament haver realitzar un Màster en un dels àmbits següents: Química, Bioquímica/ Biotecnologia/ Biomedicina/ Nanotecnologia, o equivalents, amb pràctiques experimentals en un laboratori de referència en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i la capacitat de comunicació.

 


 

DURADA I JORNADA

·        La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral serà de dilluns a dijous de 9h a 12h i divendres de 9 a 11h.

·        Hores per setmana: 14 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  11.918,28  i mensual de : 993,19 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·   Període de presentació: del 29 de setembre al 5 d'octubre de 2016

·   Lloc de presentació:  Dr. Francesc X. Avilés

                             Lab. d’Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Francesc Xavier Avilés, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 6 d'octubre de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 28 de setembre de 2016

 

Signatura:

 

 

 

Dr. Francesc X. Avilés

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

Leer más...
 
Convocatòria REF. 227-2016 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Nanobiotecnologia de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :  227/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK612138

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-41019-P INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS PROTEICAS PARA LA ENTREGA DIRIGIDA DE PROTEINAS TERAPEUTICAS Y DE ACIDOS NUCLEICOS

 

Objectiu

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de las nanopartícules proteiques para la entrega dirigida de proteïnes terapèutica y d’ àcids nucleics dins el projecte:” BIO2013-41019--Ingeniería de nanopartículas proteicas para la entrega dirigida de proteinas terapeuticas y de acidos nucleicos”.

 

Funcions específiques dins del projecte

 

·          Participar en la generació de proteïnes quimèriques autoensamblables i funcionals per a ser produïdes a E. coli, seguint criteris establerts.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·          Tècnic/a de Grau Superior / FPII / Batxillerat o equivalent

·          Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

·          Nivell alt d’anglès

·           Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca. Especialment

en el clonatge molecular de gens i producció de proteïnes.

 Durada i jornada

·          La durada del contracte serà de 2 mesos prorrogables fins a la finalització del projecte.

·          La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·          Hores per setmana: 37,5

 

Retribució

·  Retribució bruta anual:  24.786 €  i mensual de : 2.065,50 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 26 de setembre al 3 d’octubre de 2016.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Antonio Villaverde

Laboratori de Nanobiotecnologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

PROCÉS DE SELECCIÓ

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Antoni Villaverde, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 3 d’octubre de 2016

 

 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de setembre de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Antonio Villaverde

Resp. Lab. Nanobiotecnologia

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
Convocatòria Ref. 157/2016 IBB PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’IMMUNOLOGIA CEL·LULAR DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

 

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 157/2016

 

Codi projecte SUMMA: PK613765

 

Nom del projecte o conveni:

SAF2015-66399-R Presentación de autoantígenos proteicos y lipídicos en los islotes pancreáticos y en el timo: una clave para la diabetes de tipo 1.

 

OBJECTIU:

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada en l’anàlisi de mecanismes per a la generació de lligands naturals no canònics mitjançant modificacions posttransripcionals o com a resultat de l’estrès cel·lular dins el projecte:” SAF2015-66399-R Presentación de autoantígenos proteicos y lipídicos en los islotes pancreáticos y en el timo: una clave para la diabetes de tipo 1”.

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·       Donar suport a l’estudi de canvis en l’expressió de glicoesfingolípids naturals i la lipidació d’autoantígens proteics com a resultat de l’estrès cel·lular induït a cèl·lules b per tal determinar la participació de cèl·lules NKT específiques per aquests lligands en el desenvolupament de la diabetis tipus 1 humana

 


requisits per participar -HI

 

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Es valorarà significativament el haver realitzar un Màster en el àmbit de la Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en: obtenció, cultiu i caracterització fenotípica i funcional de limfòcits T, microscopia confocal, RT-PCR i lipidòmica per espectrometria de masses

 

 

 

 

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00 a les 14:00 i divendres de les 09:00 a les 13:00

·       Hores per setmana: 24 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  15.863,04 €  i mensual de : 1321,92 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 20 al 27 de juny de 2016

·  Lloc de presentació:  Dra. Dolores Jaraquemada

                             Lab. Immunologia Cel·lular

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dra. Dolores Jaraquemada, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 27 de juny de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de maig de 2016

 

Signatura:

 

 

 

 

Dra. Dolores Jaraquemada

 

Resp. Lab. Immunologia Cel·lular

 
<< Inicio < Anterior 1 2 3 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 15 de 41
  Eventos recientes:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats