Intranet
Imatge home facultat
Convocatňries
Convocatňria Ref. 10-IBB-2016 PDF Imprimir E-Mail

Departament:

IBB

 

Àrea de coneixement:

LAB. ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

INTERACTOMICA DISEÑO DE SONDAS E IMAGEN DE CARBOXIPEPTIDASAS. EN TRANSITO DE LA FUNCION A LA APLICABILIDAD BIO2013-44973-R

 

Nom del projecte finançador:

PK611965

funcions dins del projecte

 

·  Producció, anàlisi del plegament i caracterització estructural de proteïnes.

 

·  Estudis de proteòmica aplicats la identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors

·  Anàlisi de les dades resultants de l’estudi.

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Amplia experiència en cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica.

·  Nivell alt d’anglès.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 6 mesos amb possibilitat de pròrroga.

·  La jornada laboral serà completa.

·  Hores per setmana: 37,5 H

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 29.750,23€

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 5 al 10 de febrer de 2016

·  Lloc de presentació: Francesc Xavier Avilés Puigvert, lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia, Institut de Biotecnologia i Biomedicina, Ed. MRB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats.

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia d’acord amb els criteris següents:

·  Experiència investigadora en l’àrea  d’estructura de proteïnes, proteòmica i bioinformàtica.

·  Currículum de la persona sol·licitant.

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  Òrgan competent per a la resolució: El Dr. Francesc Xavier Avilés Puigvert, responsable del lab. Enginyeria de Proteïnes i Enzimologia de l’Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 11 de febrer de 2016. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

4 de febrer de 2016

Nom: Francesc Xavier Avilés Puigvert

Signatura:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Beca Postdoctoral PDF Imprimir E-Mail

funded through the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie

Skłodowska-Curie grant agreement No 665919.

Postdoc Position in Genomics and Human Genetics

A postdoctoral fellowship is available to work on the “Functional impact of human

genome inversions in health and disease (Ref: HEALTH03)”, funded through

the European P-SPHERE project under the COFUND Marie Sklodowska-Curie

Actions of the Horizon 2020 programme. This project is the continuation of the ERC

Starting Grant INVFEST and aims to genotype most human inversions in a large

number of individuals well characterized at the phenotypic and disease level, and to

determine their effect by combining methods of different disciplines.

The successful candidate will form part of an interdisciplinary and dynamic research

team located at the Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) of the

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The IBB is a multidisciplinary

research institute located at the UAB, which has been selected Campus of

International Excellence in Biomedicine. It is located in Bellaterra, a small

residential town just 30 min away from the Barcelona center.

Candidate requirements:

We are seeking highly motivated and talented individuals with more than 2 years

of research experience after the PhD in areas related to genetics, genomics and

molecular biology. Previous research experience in high-throughput genomic

techniques, functional genomics and gene expression analysis will be highly

valued. Candidates should also have an excellent publication track record and be

able to work well in a team environment.

Conditions:

3-year work contract with a highly-competitive salary (36,100 € per year), a 3,000 €

single relocation payment, and additional research and mobility support provided by

the hosting group.

funded through the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie

Skłodowska-Curie grant agreement No 665919.

Postdoc Position in Genomics and Human Genetics

A postdoctoral fellowship is available to work on the “Functional impact of human

genome inversions in health and disease (Ref: HEALTH03)”, funded through

the European P-SPHERE project under the COFUND Marie Sklodowska-Curie

Actions of the Horizon 2020 programme. This project is the continuation of the ERC

Starting Grant INVFEST and aims to genotype most human inversions in a large

number of individuals well characterized at the phenotypic and disease level, and to

determine their effect by combining methods of different disciplines.

The successful candidate will form part of an interdisciplinary and dynamic research

team located at the Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB) of the

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). The IBB is a multidisciplinary

research institute located at the UAB, which has been selected Campus of

International Excellence in Biomedicine. It is located in Bellaterra, a small

residential town just 30 min away from the Barcelona center.

Candidate requirements:

We are seeking highly motivated and talented individuals with more than 2 years

of research experience after the PhD in areas related to genetics, genomics and

molecular biology. Previous research experience in high-throughput genomic

techniques, functional genomics and gene expression analysis will be highly

valued. Candidates should also have an excellent publication track record and be

able to work well in a team environment.

Conditions:

3-year work contract with a highly-competitive salary (36,100 € per year), a 3,000 €

single relocation payment, and additional research and mobility support provided by

the hosting group.

Application:

Applications should be submitted through the P-SPERE project webpage:

http://eformularis.uab.cat/en/web/p-sphere/p-sphere-application

Please contact Mario Cáceres ( Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla ) for additional information on

the project and inquiries about the suitability for the position.

Application deadline:

February 2nd 2016, 17:00 pm (Spanish time).

Additional information:

P-SPERE project webpage: http://www.uab.cat/psphere/

 

Comparative and Functional Genomics group: http://grupsderecerca.uab.cat/cacereslab/

 
Convocatňria Ref. 435/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA  DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 435 /2015

 

Codi projecte SUMMA: GE260024

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-44973-R-Interactomica diseño de sondas e imagen de carboxipeptidasas. En tránsito de la función a la aplicabilidad

 

OBJECTIU:

 

-                La intervenció tècnicooperativa especialitzada en estudis de proteòmica aplicats la identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors dins el projecte:” BIO2013-44973-R-Interactomica diseño de sondas e imagen de carboxipeptidasas. En tránsito de la función a la aplicabilidad”

 

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·       Donar suport en tasques de proteòmica avançada, interactòmica i anàlisi de dades.

 

 

Requisits per participar -hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en metodologies de cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, bioinformàtica i coneixement específic de l’àmbit d’estudi del projecte en el qual s’inscriu aquest contracte

·       Es valorarà significativament haver realitzar un Màster en el àmbit de la Bioquímica/Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referència en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i la capacitat de comunicació.

 


 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral serà dilluns i dimecres de 9h a 11:30h.

·       Hores per setmana: 5 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  3272,04 €  i mensual de : 272,67 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 8 de gener al 14 de gener de 2016

·  Lloc de presentació:  Dr. Francesc X. Avilés

                             Lab. Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Francesc Xavier Avilés, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 15 de gener de 2016

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de desembre de 2015

 

Signatura:

 

 

 

Dr. Francesc X. Avilés

 

 
Convocatňria REF 81-409-2015 PDF Imprimir E-Mail

convocatòria per a la contractació de personal investigador ordinari. REF 81-409-2015

Departament:

Genètica i Microbiologia

Àrea de coneixement:

Laboratori Recerca en Micobacteris

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

SGR – MICROBIOLOGIA BÀSICA I APLICADA

Nom del projecte finançador:

SGR – AB612807

 

funcions dins del projecte

·  Coordinació d’experiments relatius a cultius cel·lulars tractats amb diferents micobacteris 

·  Realització d’experiments amb animals d’experimentació tractats amb diferents micobacteris 

requisits per a poder participar (punt 2 plec de clàusules)

·  Títol de doctor en biologia, bioquímica o similar.

·  Amplia experiència en manipulació d’animals d’experimentació, cultius cel·lulars, cultius de micobacteris

·  Nivell alt d’anglès.

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte serà de 5 mesos, amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte (31/12/20126)

·  La jornada laboral serà parcial

·  Hores per setmana: 22.5

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 17.850,12 €

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: fins al 15 de noviembre de 2015

·  Lloc de presentació: Esther Julián, Laboratori de Recerca en micobacteris. Departament de Genètica i de Microbiologia, Facultat de Biociències, Edifici C, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNi o passaport, currículum, còpia del títol oficial de doctor o doctora, tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats

 

criteris d’avaluació (punt 7 plec de clàusules)

La selecció de les persones candidates serà efectuada pel lab. de Recerca en Micobacteris d’acord amb els criteris següents:

·  Experiència investigadora en cultius cel·lulars, micobacteriología, i manipulació d’animals d’experimentació.

·  Currículum de la persona sol·licitant.

 

resolució (punt 8 plec de clàusules)

·  La Dra. Esther Julián responsable del lab. de Recerca en Micobacteris del Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB és la persona competent que duu a terme la resolució

·  Data prevista de resolució: la data prevista de resolució d’aquesta convocatòria serà a partir del 15 de novembre de 2015. El termini legal per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà, per silenci administratiu, que l’ajut sol·licitat ha estat desestimat.

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

 

Nom: Esther Julián

 

Signatura:

 

 

 

 

 
Convocatňria Ref. 309/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. DE PLEGAMENT DE PROTEÏNES I MALALTIES CONFORMACIONALS DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :    309/2015

Codi projecte SUMMA: PK612135

 

Nom del projecte o conveni:

 

BFU2013-44763-P: Descubrimiento, caracterización y diseño de nuevos amiloides funcionales auto-replicativos.

 

 

OBJECTIU:

 

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada  en el projecte:” BFU2013-44763-P: Descubrimiento, caracterización y diseño de nuevos amiloides funcionales auto-replicativos.”

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·       Participar en la identificació de nuclis amiloides capaços de nuclear l’agregació de prions.

·       Participar en la caracterització fisicoquímica dels nuclis amiloides.

·       Participar en la caracterització estructural dels nuclis amiloides.

 


 

requisits per participar -HI

 

·       Es valorarà significativament el haver realitzar un Doctorat en el àmbit de la Bioquímica en un laboratori de referencia en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i capacitat de comunicació.

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular y Plegament de Proteïnes

·       Es valorarà experiència en: La purificació de proteïnes recombinants y caracterització de les seves propietats termodinàmiques i cinètiques.

 


DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 2 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00 a les 13:30 hores i divendres de les 09:00 a les 13:00 hores

·       Hores per setmana: 22 H

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  14.397,12 €  i mensual de : 1.199,76 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

 

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: de 23 al 30 d’octubre de 2015.

·  Lloc de presentació:  Dr. Salvador Ventura

                             Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Salvador Ventura, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 2 de novembre de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 23 de setembre de 2015

 

Signatura:

 

 

 

Dr. Salvador Ventura

Resp. Lab. Plegament de Proteïnes i Malalties Conformacionals

 
Convocatňria Ref. 254/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA  DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 254/2015

 

Codi projecte SUMMA: AB612156

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-44973-R -Interactomica diseño de sondas e imagen de carboxipeptidasas. En transito de la funcion a la aplicabilidad

 

OBJECTIU:

 

-                La intervenció tècnicooperativa especialitzada en estudis de proteòmica aplicats la identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors

 

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·       Donar suport en tasques de proteòmica avançada, interactòmica i anàlisi de dades.

 

 

Requisits per participar -hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en metodologies de cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, bioinformàtica i coneixement específic de l’àmbit d’estudi del projecte en el qual s’inscriu aquest contracte

·       Es valorarà significativament haver realitzar un Màster en el àmbit de la Bioquímica/Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referència en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i la capacitat de comunicació.

 


 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral serà de dilluns, dimecres i divendres de 10h a 14h i dimarts i dijous de 10h a 15h

·       Hores per setmana: 22 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  14.397,12 €  i mensual de : 1.199,76 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 21 al 28 d’agost de 2015

·  Lloc de presentació:  Dr. Francesc X. Avilés

                             Lab. Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Francesc Xavier Avilés, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 31 d’agost de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de juliol de 2015

 

Signatura:

 

 

 

Dr. Francesc X. Avilés

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 15 de 28
  Eventos recientes:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallčs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autňnoma de Barcelona - Tots els drets reservats