Intranet
Imatge home facultat
Convocatňries
Convocatňria Ref. 254/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA  DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 254/2015

 

Codi projecte SUMMA: AB612156

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-44973-R -Interactomica diseño de sondas e imagen de carboxipeptidasas. En transito de la funcion a la aplicabilidad

 

OBJECTIU:

 

-                La intervenció tècnicooperativa especialitzada en estudis de proteòmica aplicats la identificació, seguiment i caracterització de proteases i els seus inhibidors

 

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

·       Donar suport en tasques de proteòmica avançada, interactòmica i anàlisi de dades.

 

 

Requisits per participar -hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en metodologies de cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, bioinformàtica i coneixement específic de l’àmbit d’estudi del projecte en el qual s’inscriu aquest contracte

·       Es valorarà significativament haver realitzar un Màster en el àmbit de la Bioquímica/Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referència en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i la capacitat de comunicació.

 


 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

La jornada laboral serà de dilluns, dimecres i divendres de 10h a 14h i dimarts i dijous de 10h a 15h

·       Hores per setmana: 22 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  14.397,12 €  i mensual de : 1.199,76 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 21 al 28 d’agost de 2015

·  Lloc de presentació:  Dr. Francesc X. Avilés

                             Lab. Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Francesc Xavier Avilés, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 31 d’agost de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 de juliol de 2015

 

Signatura:

 

 

 

Dr. Francesc X. Avilés

 

 
Convocatňria Ref. 246/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ AL LAB. D’ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA DE L’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

 

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència : 246 /2015

 

Codi projecte SUMMA: PK610957

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-44973-R “Interactómica diseño de sondas e imagen de carboxipeptidasas. En transito de la función a la aplicabilidad”

 

OBJECTIU:

 

 

·       La intervenció tècnicooperativa especialitzada en treball experimental en el marc de l’anàlisi del paper de l’inhibidor endogen de carboxipeptidases latexina com factor de diferenciació cel·lular i possible supressor tumoral

 

 

funcions ESPECÍFIQUES dins del projecte

 

El candidat o candidata durà a terme tasques de suport als estudis sobre l’efecte de latexina en diverses línies cel·lulars amb l’objecte d’esbrinar el seu paper en les vies de senyalització cel·lular i la relació del seu comportament amb la seva descripció original com inhibidor endogen de carboxipeptidases. Les tasques generals són:

·       Donar suport en l’estudi de l’efecte de la implicació de latexina en el procés de mort cel·lular

·       Tasques de suport a l’anàlisi de l’efecte d’agents de diferenciació neuronal en l’expressió de latexina

·       Participar de l’estudi de la relació dels canvis morfològics observats amb els nivells d’expressió de carboxipeptidases, en especial CPA4 i CPA6

·       Donar suport a l’anàlisi bioinformàtica dels resultats d’experiments prèviament fets amb la tècnica RNAseq per tal d’elaborar un mapa inicial interactòmic de la latexina.


 

Requisits per participar -hi

 

·       Títol de tècnic superior de cicle de grau superior o FPII o batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics de: Bioquímica i Biologia Molecular i/o Biotecnologia i/o Microbiologia

·       Es valorarà experiència en metodologies de cultius cel·lulars, expressió de proteïnes, bioinformàtica i coneixement específic de l’àmbit d’estudi del projecte en el qual s’inscriu aquest contracte

·       Es valorarà significativament haver realitzar un Màster en el àmbit de la Bioquímica/Biomedicina amb pràctiques experimentals en un laboratori de referència en el seu camp, la capacitat de treball en equip, la fluïdesa en l’idioma angles i la capacitat de comunicació.

 

 

DURADA I JORNADA

·       La durada del contracte serà de 3 mesos amb possibilitat de pròrroga fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral serà de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 15h a 17.30h

·       Hores per setmana: 37,5 h

RETRIBUCIÓ

·  Retribució bruta anual:  24.540,6 €  i mensual de : 2.045,05 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 30 de juliol al 28 d’agost de 2015

·  Lloc de presentació:  Dr. Josep Vendrell

                             Lab. Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

                      

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altra documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.


 

 

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant email

 

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Josep Vendrell, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 31 d’agost de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 10 de juliol de 2015

 

Signatura:

Dr. Josep Vendrell

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la 
 
Convocatňria Ref. 51-IBB-2015 PDF Imprimir E-Mail

convocatòria per a la contractació de personal INVESTIGADOR ORDINARI – ref. 51-IBB-2015

 

Departament:

INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

 

Àrea de coneixement:

LAB. ENGINYERIA DE PROTEÏNES I PROTEÒMICA

Nom del projecte on desenvoluparà les funcions:

PK611965 (BIO2013-44973-R)

Nom del projecte finançador:

PK611965 (BIO2013-44973-R)

 

funcions dins del projecte

·    Obtenció recombinant de metal.lo-proteases i els seus inhibidors, per aplicacions biomédiques.

·     Escriure i gestionar projectes i convenis d'investigació;  escriure articles d'investigació

·     Donar classes de Nanotecnologia en Biomedicina i Nanociència de Biomolècules

requisits per a poder participar

·     Doctor en Biologia (Especialitat de Bioquímica) o en Bioquímica i Biologia Molecular

·     Amplia experiència en tècniques de biologia molecular, bioquímica, cultius cel.lulars i producció recombinant. També en aproximacions de nanotecnologia de proteïnes

·     Nivell alt d’anglès

DURADA I JORNADA

·  La durada del contracte inicial serà d’un any, amb possibilitat de pròrroga fins a final del projecte.

·  La jornada laboral serà complerta (37,5 hores/setmana)

Quantia i pagaments

·  Retribució bruta anual: 49.000 €

·  Liquidació en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres.

termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: Del 30 de juliol al 28 d’agost de 2015

·  Lloc de presentació: Dr. Francesc X. Avilés

                             Lab. Enginyeria de Proteïnes i Proteòmica

                             Institut de Biotecnologia i Biomedicina

                             Universitat Autònoma de Barcelona

                             08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

·  Documents que cal presentar (a més de les referenciades al punt 11 plec de clàusules):

criteris d’avaluació

·  El procés de selecció es farà en base al CV i a l'experiència i encaix amb la línia de treball proposada.

resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Francesc X. Avilés, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 31 d’agost de 2015

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

29 de Juliol de 2015

Nom: Francesc X. Avilés

Signatura:

 

 

 

 
Convocatňria Ref. 249/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Genòmica Comparativa i Funcional de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :   249/2015

 

Codi projecte SUMMA: EA165651

 

Nom del projecte o conveni:

INVFEST.ERC-2009-STG-20081210: “Evolutionary and functional analysis of polymorphic inversions in the human genome”.

 

Objectiu

 

·       La intervenció tècnicooperativa especialitzada amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de les inversions polimòrfiques al genoma humà dintre del projecte finançat per una ERC Starting Grant “Evolutionary and functional analysis of polymorphic inversions in the human genome”.

 

 

Funcions específiques dins del projecte

 

·       Participar en el desenvolupament i la introducció de dades d’una base de dades d’inversions polimòrfiques seguint criteris establerts i donar suport bàsic a altres aspectes informàtics del funcionament del grup.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Tècnic/a de Grau Superior / FPII / Batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

·       Nivell alt d’anglès

·        Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 1 mes prorrogable fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a dijous, de les 09:00H a les 13:30H i divendres de 9:00H a 12:00H

·       Hores per setmana: 21

Retribució

·       Retribució bruta anual:  13.742,76 €  i mensual de : 1.145,23 €

·        (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: de l’28 de juliol al 4 d’agost de 2015.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Mario Caceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 


 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Mario Cáceres Aguilar, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 24 d’agost de 2015

 

 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 1 de juliol de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Mario Cáceres Aguilar

Resp. Lab. Genòmica Comparativa i Funcional

 
Convocatňria Ref. 250/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC especialista DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Nanobiotecnologia de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :   250/2015

 

Codi projecte SUMMA: PK612138

 

Nom del projecte o conveni:

BIO2013-41019-P INGENIERÍA DE NANOPARTÍCULAS PROTEICAS PARA LA ENTREGA DIRIGIDA DE PROTEINAS TERAPEUTICAS Y DE ACIDOS NUCLEICOS

 

Objectiu

 

La intervenció tècnicooperativa especialitzada amb la línia de recerca del grup dedicada a l’estudi de las nanopartícules proteiques para la entrega dirigida de proteïnes terapèutica y d’ àcids nucleics dins el projecte:” BIO2013-41019--Ingeniería de nanopartículas proteicas para la entrega dirigida de proteinas terapeuticas y de acidos nucleicos”.

 

Funcions específiques dins del projecte

 

·       Participar en la generació de proteïnes quimèriques autoensamblables i funcionals per a ser produïdes a E. coli.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Tècnic/a de Grau Superior / FPII / Batxillerat o equivalent

·       Coneixements bàsics d’informàtica i bases de dades

·       Nivell alt d’anglès

·        Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca. Especialment

en el clonatge molecular de gens i producció de proteïnes.

 

 

 

 

 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 1 mes prorrogable fins a la finalització del projecte.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·       Hores per setmana: 37,5

·        

Retribució

·  Retribució bruta anual:  24.540,60 €  i mensual de : 2.045,05 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 24 al 31 de juliol de 2015.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Antonio Villaverde

Laboratori de Nanobiotecnologia

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Antoni Villaverde, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 31 d’agost de 2015

 

 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 16 de juliol 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Antonio Villaverde

Resp. Lab. Nanobiotecnologia

 
Convocatňria Ref. 219/2015 PDF Imprimir E-Mail

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN TÈCNIC MITJÀ DE SUPORT A LA RECERCA AMB FINANÇAMENT ESPECÍFIC AMB DESTINACIÓ al Lab. de Genòmica Comparativa i Funcional de l’INSTITUT DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA

                   

  Contracte eventual per acumulació de tasques (art.15.1. b Estatut Treballadors) (mínim 1 mes, màxim 6 mesos)

  Contracte en pràctiques (art. 11.1 Estatut Treballadors) (mínim 6 mesos, màxim 24 mesos)

  Contracte per obra o servei determinat art. 15.1. a) Estatut dels Treballadors) (fins a 24 mesos o durada del projecte)

 

Referència :   219/2015

 

Codi projecte SUMMA: EA165651

 

Nom del projecte o conveni:

INVFEST.ERC-2009-STG-20081210: “Evolutionary and functional analysis of polymorphic inversions in the human genome”.

 

 

Objectiu

 

 

·       La col·laboració tècnica en l’Estudi de les inversions polimòrfiques al genoma humà dins del projecte finançat per una ERC Starting Grant “INVFEST.ERC-2009-STG-20081210: Evolutionary and functional analysis of polymorphic inversions in the human genome”.

 

 

Funcions específiques dins del projecte

 

 

·       Posar a punt eines moleculars per validar les inversions i genotipar-les en un gran número d’individus i donar suport en altres aspectes tècnics del funcionament del grup.

 

 

Requisits per participar-hi

 

·       Títol de grau de 180 crèdits ECTS o equivalent

·       Es valorarà experiència en tècniques de biologia molecular.

·       Nivell alt d’anglès

·       Es valorarà Prèvia experiència pràctica en un grup de recerca.

 

 Durada i jornada

·       La durada del contracte serà de 2 mesos.

·       La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres, de les 09:00H a les 13:30H i de 15:00H a 18:00 H

·       Hores per setmana: 37,5

Retribució

·  Retribució bruta anual:  27.767,28 €  i mensual de : 2.313,94 €

 (Abonament en 12 pagues, inclòs el prorrateig de pagues extres)

Termini i presentació de sol·licituds

·  Període de presentació: del 15 al 22 de juliol de 2015.

·  Lloc de presentació: 

Dr. Mario Caceres

Laboratori de Genòmica Comparativa i Funcional

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina

Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

·  Documents que cal presentar (amb l’imprès de sol·licitud): DNI/NIE/Passaport, Currículum Vitae, fotocòpia del títol i una fotografia, així com tota aquella altre documentació que acrediti els mèrits al·legats en el currículum.

 

·  El procés de selecció, segons el nombre d’aspirants, consistirà en preselecció curricular, proves teòriques, proves pràctiques i entrevistes

·  La informació dels aspirants que superen cada fase es realitzarà mitjançant:

 

Resolució

·  Òrgan competent per a la resolució: Dr. Mario Cáceres Aguilar, Institut de Biotecnologia i Biomedicina

·  Data prevista de resolució: 23 de juliol de 2015

 


 

data de publicació convocatòria

responsable del projecte

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de juliol de 2015

 

Signatura:

 

 

 

 

Dr. Mario Cáceres Aguilar

Resp. Lab. Genòmica Comparativa i Funcional

 

D’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades passen a formar part del fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Li comuniquem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades remetent un escrit a la Secretaria General  de la Universitat Autònoma de Barcelona, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat.

 

 
<< Inicio < Anterior 1 2 Siguiente > Final >>

Resultados 1 - 15 de 23
  Eventos recientes:
Mapa del web Sobre el web Contactar

IBB - Campus Universitari - 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallčs - Barcelona
Tel. 93 581 1233 / 93 581 3582

2008 Universitat Autňnoma de Barcelona - Tots els drets reservats